การศึกษาจิตสำนึกของคนไทยต่อสาธารณสมบัติ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

การศึกษาจิตสำนึกของคนไทยต่อสาธารณสมบัติ : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชาย โพธิสิตา


นักวิจัย: ปราโมทย์ ประสาทกุล, Wassana Im-em, สุภาณี ปลื้มเจริญ, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

วัตถุประสงค์: