การศึกษาจิตสำนึกของคนไทยต่อสาธารณสมบัติ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

การศึกษาจิตสำนึกของคนไทยต่อสาธารณสมบัติ: กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้แต่ง : ชาย โพธิสิตา , วาสนา อิ่มเอม, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, สุภาณี ปลื้มเจริญ
ชื่อวารสาร : ทำเนียบผลการวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์: 2544

ทำเนียบผลการวิจัย Volumn. 9 Issue. 9

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: