การศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้าน HIV/AIDS ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2549-2550

การศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้าน HIV/AIDS ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2549-2550

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อมรา สุนทรธาดา


วัตถุประสงค์: