การศึกษาความเป็นผู้นำเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบท : ศึกษาเฉพาะกลุ่มอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี

การศึกษาความเป็นผู้นำเชิงเศรษฐกิจของสตรีชนบท : ศึกษาเฉพาะกลุ่มอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อมรา สุนทรธาดา


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, นายสมศักดิ์  พุ่มช่วย

วัตถุประสงค์: