การศึกษาความเชื่อถือได้ของข้อมูลเหตุการณ์ทางด้านสุขภาพของมารดาและทารกที่ได้รับรายงานในโครงการสำรวจการตั้งครรภ์ การเกิด และทารกแรกเกิดใน 100 หมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี, 2546

การศึกษาความเชื่อถือได้ของข้อมูลเหตุการณ์ทางด้านสุขภาพของมารดาและทารกที่ได้รับรายงานในโครงการสำรวจการตั้งครรภ์ การเกิด และทารกแรกเกิดใน 100 หมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี, 2546

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Mr.Tom Marshall


นักวิจัย: ภาณี วงษ์เอก

วัตถุประสงค์: