การศึกษาการใช้ยาจากกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน : ข้อมูลจากกองทุนยาใน 5 จังหวัด

การศึกษาการใช้ยาจากกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้าน : ข้อมูลจากกองทุนยาใน 5 จังหวัด

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: พิมลพรรณ อิศรภักดี


นักวิจัย: ยุพิน วรสิริอมร

วัตถุประสงค์: