การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร


วัตถุประสงค์: