การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานวางแผนครอบครัว

การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานวางแผนครอบครัว

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อมรา สุนทรธาดา


นักวิจัย: ภาณี วงษ์เอก , น.ส.อรเพ็ญ  บุรวิศิษฎ์

วัตถุประสงค์: