การศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านการคุ้มครองทางสังคม ของกรมประชาสงเคราะห์

การศึกษากลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ และตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านการคุ้มครองทางสังคม ของกรมประชาสงเคราะห์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: ยุพิน วรสิริอมร , ผศ.บัณฑร  อ่อนดำ

วัตถุประสงค์: