การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัยในภาพรวมของประเทศและประเมินนโยบายและแนวทางการวิจัยฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549)

การวิเคราะห์และประเมินผลการวิจัยในภาพรวมของประเทศและประเมินนโยบายและแนวทางการวิจัยฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2545-2549)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม


วัตถุประสงค์: