การวิเคราะห์ระบบอาหารของประเทศไทย

การวิเคราะห์ระบบอาหารของประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: เมษายน 2564 – พฤศจิกายน 2565
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: จงจิตต์ ฤทธิรงค์

หัวหน้าโครงการ (ร่วม): ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ

วัตถุประสงค์:

  • จะทำการวิเคราะห์ลักษณะระบบอาหารของประเทศไทยตามกรอบตัวชี้วัด ระบบอาหาร และทบทวนนโยบายรัฐที่ดำเนินการอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารของประเทศไทย รวมถีงวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของภาคีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในระบบอาหาร เพื่อนำไปสู่กา รจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ต่อการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภขนาการ อย่างเบ็เนระบบต่อไป