การวิเคราะห์ผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus พ.ศ. 2554-2563

การวิเคราะห์ผลงานการตีพิมพ์ระดับนานาชาติของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus พ.ศ. 2554-2563

ภาสกร บุญคุ้ม

วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6
พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565
https://doi.org/10.14456/iarj.2022.168