การวิเคราะห์ประชากรสูงอายุในประเทศไทย

การวิเคราะห์ประชากรสูงอายุในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: นางอัญชลี  วรางค์รัตน์

วัตถุประสงค์: