การวิเคราะห์ต้นทุนของการให้บริการยาฝังคุมกำเนิด

การวิเคราะห์ต้นทุนของการให้บริการยาฝังคุมกำเนิด

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

วัตถุประสงค์: