การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

ผู้แต่ง: ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ , ปาณฉัตร ทิพย์สุข, รุ้งทอง  ครามานนท์, สุริยาพร จันทร์เจริญ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2562
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN: 978-616-443-260-4
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการศึกษาทางเลือกของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
1 มีนาคม 2565 1.14 MB จำนวนดาวน์โหลด 120 ครั้ง