การวิเคราะห์ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ2513-2543 : ลักษณะการอยู่อาศัยของวัยรุ่น

การวิเคราะห์ข้อมูลจากสำมะโนประชากรและเคหะ2513-2543 : ลักษณะการอยู่อาศัยของวัยรุ่น

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชาย โพธิสิตา


นักวิจัย: รศรินทร์ เกรย์ , นางอัญชลี  วรางค์รัตน์

วัตถุประสงค์: