การวิเคราะห์การรอดชีพ

การวิเคราะห์การรอดชีพ

ชื่อผู้แต่ง : โยธิน แสวงดี, ดร.วรางคณา  ผลประเสริฐ, นิสาพร วัฒนศัพท์
ชื่อวารสาร : วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์: 2547

วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย Volumn. 17 Issue. 1

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: