การวิจัยในเชิงคุณภาพเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจคุมกำเนิดแบบหมันชายของคู่สมรสในชนบทภาคอีสานตอนล่าง

การวิจัยในเชิงคุณภาพเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจคุมกำเนิดแบบหมันชายของคู่สมรสในชนบทภาคอีสานตอนล่าง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


วัตถุประสงค์: