การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนกึ่งเมืองชนบท : กรณีชุมชนสาคลี อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา (3;5)

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนกึ่งเมืองชนบท : กรณีชุมชนสาคลี อ.เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา (3;5)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


วัตถุประสงค์: