การวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

การวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: วาทินี บุญชะลักษี


นักวิจัย: ยุพิน วรสิริอมร

วัตถุประสงค์: