การวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายประชากรวัยรุ่นและการย้ายถิ่นในประเทศไทย

การวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายประชากรวัยรุ่นและการย้ายถิ่นในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อมรา สุนทรธาดา


วัตถุประสงค์: