การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการทำหมันชายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการทำหมันชายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


นักวิจัย: พิมลพรรณ อิศรภักดี

วัตถุประสงค์: