การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: น.ส.สุวิณี  วิวัฒน์วานิช, เบญจมาศ รอดภัย

วัตถุประสงค์: