การวัดผลกระทบการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่มีต่อเด็กและเยาวชน: การทบทวนวรรณกรรม

การวัดผลกระทบการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพที่มีต่อเด็กและเยาวชน: การทบทวนวรรณกรรม

Jindarattanaporn, N., Khongpeampoon, G., & Phulkerd, S. (2023). Measuring the Impacts of Unhealthy Food and Beverage Marketing on Children and Youth: A Review of Literature. Journal of Public Relations and Advertising, 2023; 16(2): 48-71

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jprad/article/view/271995