การย้ายถิ่นและการพัฒนาชนบทในประเทศไทย : การศึกษาในเขตสุขาภิบาลขนาดเล็ก

การย้ายถิ่นและการพัฒนาชนบทในประเทศไทย : การศึกษาในเขตสุขาภิบาลขนาดเล็ก

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: กฤตยา อาชวนิจกุล , น.ส.อรเพ็ญ  บุรวิศิษฎ์, นายกวีกรณ์  ไพรีพินาศ

วัตถุประสงค์: