การย้ายถิ่นแบบจำยอมในประเทศไทย บทวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีคลาสสิกของ William Petersen

การย้ายถิ่นแบบจำยอมในประเทศไทย บทวิเคราะห์ตามแนวทฤษฎีคลาสสิกของ William Petersen

ชื่อผู้แต่ง : โยธิน แสวงดี
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2545

Journal of Population and Social Studies Volumn. 11 Issue. 1 Page. 83-96

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: