การย้ายถิ่นเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทย: วิเคราะห์ตามแนวคิดของ Lee

การย้ายถิ่นเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทย: วิเคราะห์ตามแนวคิดของ Lee

ชื่อผู้แต่ง : วรัญญา ลับเลิศลบ, โยธิน แสวงดี, อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, อมรา สุนทรธาดา, เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2546

Journal of Population and Social Studies Volumn. 12 Issue. 1 Page. 27-53

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: