การย้ายถิ่นระหว่างประเทศของไทย

การย้ายถิ่นระหว่างประเทศของไทย

หัวหน้าโครงการ: สักกรินทร์ นิยมศิลป์
นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง, Jerrold Huguet, กาญจนา เทียนลาย

ระยะเวลา: ธันวาคม 2565 – พฤศจิกายน 2566

วัตถุประสงค์

  1. รวบรวมและประเมินสถานการณ์ด้านการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของไทยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 โดยเน้นกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในไทย กลุ่มแรงงานที่มีทักษะชาวต่างชาติ กลุ่มนักเรียนนักศึกษานานาชาติ กลุ่มผู้เกษียณอายุชาวต่างชาติ กลุ่มนักเรียน-นักศึกษาไทยที่ไปศึกษายังต่างประเทศ และกลุ่มแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อทำเป็นบทความสำหรับพิมพ์ในหนังสือหรือวารสารนานาชาติด้านการย้ายถิ่นในเอเชีย
  2. รวบรวมและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าเมือง การย้ายถิ่น วีซ่า และข้อกำหนดที่ส่งผลกระทบต่อการย้ายถิ่นระหว่างประเทศของไทย
  3. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายด้านวีซ่าระยะยาวของไทย เช่น นโยบาย LTR visa, Thailand’s Elite Card, Thailand’s Smart Visa เป็นต้น กับนโยบายวีซ่าระยะยาวของต่างประเทศ
  4. ศึกษานโยบายการย้ายถิ่นเพื่อทดแทนประชากร (Replacement Migration Policy) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของประชากรอันเนื่องมาจากสังคมสูงวัย (ageing society) และการปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี