การย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 2) ประจำปี 2560

การย้ายถิ่นของผู้หญิงมุสลิมและความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระยะที่ 2) ประจำปี 2560

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: อารี จำปากลาย


นักวิจัย: ปัทมา สะมะแอ

วัตถุประสงค์: