การย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงขนาดที่ดิน: กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การย้ายถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงขนาดที่ดิน: กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อผู้แต่ง : วรรณรัตน์  รัตนวรางค์, สุรีย์พร พันพึ่ง
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2546

Journal of Population and Social Studies Volumn. 11 Issue. 2 Page. 95-119

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: