การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลยุทธ์การบรรลุสภาวะการจัดการบริหารที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาญจนบุรี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลยุทธ์การบรรลุสภาวะการจัดการบริหารที่ดี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดกาญจนบุรี : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุญเลิศ เลียวประไพ


นักวิจัย: ผศ.เฉลิมพร  อภิชนาพงศ์, อ.วีรพา  ฐานะปรัชญ์, น.ส.ปิยวรรณ  ทีปประสาน, โยธิน แสวงดี, ยุพิน วรสิริอมร , ณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ

วัตถุประสงค์: