การมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียน: เส้นทางของการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

การมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรียน: เส้นทางของการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

ชื่อผู้แต่ง : อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, กฤตยา อาชวนิจกุล , รศรินทร์ เกรย์ , นภาภรณ์ หะวานนท์
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2550

Journal of Population and Social Studies Volumn. 15 Issue. 2 Page. 23-44

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: