การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย

การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


วัตถุประสงค์: