การพัฒนาแบบสำรวจเพื่อการสำรวจประชากรกลุ่มเฉพาะ(กลุ่มเด็กและสตรีในธุรกิจบริการทางเพศ)

การพัฒนาแบบสำรวจเพื่อการสำรวจประชากรกลุ่มเฉพาะ(กลุ่มเด็กและสตรีในธุรกิจบริการทางเพศ)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม


นักวิจัย: สุภาณี ปลื้มเจริญ

วัตถุประสงค์: