การพัฒนาแบบสำรวจเพื่อการสำรวจประชากรกลุ่มเฉพาะ (กลุ่มพิการ)

การพัฒนาแบบสำรวจเพื่อการสำรวจประชากรกลุ่มเฉพาะ (กลุ่มพิการ)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง

วัตถุประสงค์: