การพัฒนาเครื่องมือและหลักฐานเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบาย ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ

การพัฒนาเครื่องมือและหลักฐานเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบาย ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ

หัวหน้าโครงการ: ดิยาฮ์ อนันตาเลีย วิดยาสตาริ
นักวิจัย: นุชราภรณ์ เลี่ยงรื่นรมณ์, วริศ วงศ์พิทิธ, ดนุสรณ์ โพธารินทร์, ชุติมา อยู่สมบูรณ์

Project Period: April 2022 – March 2024

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำร่องระบบการพัฒนาหลักฐานเชิงวิชาการจากการดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อลดโรคไม่ติดต่อสำหรับสนับสนุน การออกแบบและตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยการพัฒนาเครื่องมีอ ที่มีความเหมาะสมและแม่นยำที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในประเทศไทย
  2. เพื่อพัฒนาชุดข้อมูล เครื่องมือวัดและประเมินผลที่สามารถนำมาใช้สำหรับ การรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาเป็นหลักฐานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร่และการอ้างอิงที่น่าเชื่อถือในระดับชาติและนานาชาติ
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายให้สามารถพัฒนาหลักฐานเชิงวิชาการจากการดำเนินกิจกรรมสำหรับเผยแพร่และการอ้างอิงที่น่า เชื่อถือในระดับชาติและนานาชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การยกระดับกระบวนการพัฒนาหลักฐานเชิงวิชาการที่สามารถใช้สนับสนุนการตอบโจทย์ตัวชี้วัดขององค์กรและแผนงานต่างๆ ของ สสส.ได้ในอนาคต
  2. เกิดรูปแบบและกระบวนการสำหรับการพัฒนาหลักฐานเชิงวิชาการของภาคี สสส. ที่สามารถปรับใช้ได้ในอนาคต
  3. เกิดชุดข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อ การออกแบบและประกอบกับการตัดสินใจเซิงนโยบาย