การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสอบสวนสาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์

การพัฒนาเครื่องมือเพื่อสอบสวนสาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์

ชื่อผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศ.พญ.เยาวรัตน์  ปรปักษ์ขาม, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , จงจิตต์ ฤทธิรงค์
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2550

Journal of Population and Social Studies Volumn. 15 Issue. 2 Page. 1-22

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: