การพัฒนาเครื่องมือหาสาเหตุการตายด้วยวิธีการสัมภาษณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี

การพัฒนาเครื่องมือหาสาเหตุการตายด้วยวิธีการสัมภาษณ์ในจังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


วัตถุประสงค์: