การพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เท่าทันสื่อทางสุขภาพเกี่ยวกับ การรับประทานและการออกกำลังกายสำหรับเด็กไทย

การพัฒนาเครื่องมือวัดการรู้เท่าทันสื่อทางสุขภาพเกี่ยวกับ การรับประทานและการออกกำลังกายสำหรับเด็กไทย

นงนุช จินดารัตนาภรณ์, สิรินทร์ยา พูลเกิด
วารสารนิเทศศาสตร์, ปีที่ 41 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2566