การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการติดตามงานของแต่ละหน่วยงานตามกรอบการติดตามและประเมินผลระดับชาติ

การพัฒนาศักยภาพคณะทำงานติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการติดตามงานของแต่ละหน่วยงานตามกรอบการติดตามและประเมินผลระดับชาติ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม


นักวิจัย: อมรา สุนทรธาดา, ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, กุศล สุนทรธาดา , พจนา หันจางสิทธิ์  , มนสิการ กาญจนะจิตรา

วัตถุประสงค์: