การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาชน ในการให้ความคุ้มครองและดูแลผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ของกรุงเทพมหานคร

การพัฒนารูปแบบการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครประชาชน ในการให้ความคุ้มครองและดูแลผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ของกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


นักวิจัย: สุพร  ชุณหวุฒิยานนท์, สมศักดิ์  นัคลาจารย์

วัตถุประสงค์: