การพัฒนารูปแบบการผสมผสานการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

การพัฒนารูปแบบการผสมผสานการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร , บุปผา ศิริรัศมี

วัตถุประสงค์: