การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตข้าราชการ: การศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตข้าราชการ: การศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของข้าราชการ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กาญจนา ตั้งชลทิพย์


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, สุภรต์ จรัสสิทธิ์

วัตถุประสงค์:

1. สร้างตัวชี้วัดและเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2. สร้างเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) คุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ.