การปรับบทบาทขององค์กรภาคีด้านแรงงานในยุคเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง

การปรับบทบาทขององค์กรภาคีด้านแรงงานในยุคเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: จิรกิต  บุญชัยวัฒนา

วัตถุประสงค์: