การประเมินโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพบริการของสถานีอนามัยโดยการส่งแพทย์ไปปฏิบัติงาน

การประเมินโครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพบริการของสถานีอนามัยโดยการส่งแพทย์ไปปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


วัตถุประสงค์: