การประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันอาหารกลางวันเด็กและอาหารเสริมในโรงเรียน

การประเมินหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันอาหารกลางวันเด็กและอาหารเสริมในโรงเรียน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร

วัตถุประสงค์: