การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของกรมประชาสงเคราะห์

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของกรมประชาสงเคราะห์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อรทัย อาจอ่ำ


นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์

วัตถุประสงค์: