การประเมินผลโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารงาน

การประเมินผลโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , วรชัย ทองไทย , อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, นางอัญชลี  วรางค์รัตน์, ร.ต.อ.สมญัติ  คำปาละ, ชาตรี  นันทพานิช, มาดี  กาญจนกิจสกุล

วัตถุประสงค์: