การประเมินผลการให้สุขศึกษาในโครงการสาธิตการควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสบี

การประเมินผลการให้สุขศึกษาในโครงการสาธิตการควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสบี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ภาณี วงษ์เอก


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

วัตถุประสงค์: