การประเมินผลการให้คำปรึกษาวิธีการการวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการนำร่องจราจรชีวิตจังหวัดสิงห์บุรี

การประเมินผลการให้คำปรึกษาวิธีการการวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการนำร่องจราจรชีวิตจังหวัดสิงห์บุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สายฤดี วรกิจโภคาทร


นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร , ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ธีระพงศ์ สันติภพ

วัตถุประสงค์: